บทความ

14 January 2020
img

มาทำความรู้จักHALALมาตรฐานผลิตอาหารเสริมระดับโลก

มาทำความรู้จักHALALมาตรฐานผลิตอาหารเสริมระดับโลก

  มาตรฐาน HALAL เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่คนผลิตอาหารเสริมต้องรู้จัก เพราะในปัจจุบันตลาดอาหารเสริมฮาลาลถือว่าเป็นตลาดใหญ่และมีกำลังซื้อมากขึ้นเรื่อยๆ เครื่องหมายฮาลาลกับเอาหารเสริมเเป็นมาตรฐานที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ตลาดโลกมีผู้บริโภคเป็นชาวมุสลิม คาดว่าในปี 2030 ชาวมุสลิมทั่วโลกจะมีถึง 2.2 พันล้านคน ซึ่งเท่ากับ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมดทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศอินเดีย รัสเซีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ที่มีประชากรใช้เครื่องสำอางฮาลาลจำนวนมากค่ะ
                มาตรฐานฮาลาลจึงเป็นเครื่องหมายทางการค้าที่มีบทบาทสำคัญที่ ผู้ผลิตอาหารเสริม โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ต้องการขยายฐานลูกค้าเพื่อการส่งออกนอกประเทศ จำเป็นต้องเรียนรู้ตั้งแต่ ขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้องตามบัญญัติของศาสนาอิสลาม, มาตรฐานของโรงงานผลิตอาหารเสริม, วัตถุดิบที่นำมาผลิต รวมไปถึงการขนส่ง
                 

 ฮาลาล  มาจากภาษาอาหรับหมายถึง “อนุมัติ” หรือ “อนุญาต” ตามศาสนบัญญัติหมายถึงสิ่งที่อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าทรงอนุมัติภายใต้หลักนิติศาสตร์อิสลาม เช่น อนุมัติให้ผลิตเครื่องสำอางฮาลาล เป็นต้น การมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ฮาลาลบนฉลากเครื่องสำอางนั้น จึงเป็นการบ่งบอกว่าสินค้านั้นได้รับอนุญาตให้ใช้และถูกต้องตามศาสนาอิสลามค่ะ

กระบวนการที่โรงงานผลิตอาหารเสริมใช้ในการผลิต

 

  • โรงงานผลิตอาหารเสริมต้องแสดงเอกสารบันทึกและหลักฐานการปฏิบัติโปรแกรมพื้นฐานด้านสุขลักษณะและบันทึกการควบคุมผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีประสิทธิผลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาลพิจารณาเมื่อมีการตรวจรับรองผลกระทบอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมของกระบวนการผลิต เช่น การตรวจรับวัตถุดิบ การล้าง การขัดเก็บวัตถุดิบสำเร็จรูป การกำหนดรหัสผลิตภัณฑ์หรือการให้ข้อมูลผู้บริโภค เป็นต้น
  • โรงงานผลิตอาหารเสริมศาสนาอิสลามอนุญาตให้บริโภคและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โดยแสดงหนังสือรับรองฮาลาลหรือคุณสมบัติยืนยัน
  • โรงงานผลิตอาหารเสริมต้องมีการทบทวนการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับคณะกรรมการในขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อประเมินผลการออกแบบและการพัฒนา และ ระบุปัญหาและเสนอการดำเนินการที่จำเป็น
  • โรงงานผลิตอาหารเสริมต้องควบคุมการจัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเครื่องสำอางฮาลาลไม่ให้ปะปนกับภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ฮะรอม
  • โรงงานผลิตอาหารเสริมต้องควบคุมการจัดเก็บวัตถุดิบ ส่วนผสม บรรจุภัณฑ์ และสินค้ารอการผลิตตามประกาศนี้ โดยมีการบ่งชี้สถานการณ์เก็บรักษา เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อน และสิ่งต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
  • โรงงานผลิตอาหารเสริมต้องมั่นใจว่าพนักงานที่ทำการผลิตเครื่องสำอางฮาลาล ต้องไม่ปนเปื้อน ตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม ตลอดกระบวนการผลิต พนักงานต้องทำความสะอาดก่อนเข้าไลน์การผลิต
  • โรงงานผลิตอาหารเสริมต้องควบคุมการเก็บรักษาและการขนส่งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ได้รับการรับรองฮาลาลแล้วนั้นไม่ปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ทั่วไป บันทึกการเก็บรักษาและขนส่งด้วย

บริษัท เอฟเวอร์ เฮลธ์ ของเรามีมาตรฐานฮาลาลเช่นเดียวกัน และเรารับผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอางมาตรฐานระดับสากลและสามารถดำเนินขั้นตอนการขอเครื่องหมายฮาลาลให้กับทุกท่านที่ต้องการผลิตอาหารเสริมเครื่องสำอางฮาลาลเพื่อการส่งออกนอกประเทศได้อีกด้วย

 

"ขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจ"Hotline: 089-492-1111 Office : FAX :